Általános rendelkezések
Jelen feltételek 2012. január 1-tõl visszavonásig, minden ajánlatunkra, megrendelésre, szerzõdésünkre, szállításunkra és számlánkra, illetve az ezzel kapcsolatban keletkezõ összes dokumentumra érvényesek. Az alábbi általános szerzõdési feltételeket a felek egyetértéssel módosíthatják, vagy kiegészíthetik, azonban a módosítás vagy kiegészítés kizárólag írásban, mindkét fél aláírásával válik érvényessé.

Vásárlás
A whynot.hu webshopban a megrendelés beküldésével hivatalos megbízást ad Why Not?! Group Reklámügynökség Kft.-nek a megrendelésben szereplõ termékek kivitelezésére. A megrendelés beküldése fizetési kötelezettséget jelent a megrendelõ számára!

Fizetési feltételek
Megrendelés esetében a termék ellenértékét megrendelõ az alábbi módokon egyenlítheti ki:
Összeghatártól függetlenül elõrefizetéssel
- Paypal on-line fizetéssel
- banki átutalással 250.000- HUF összeghatárig
- Átvételkor készpénzben
- Egyedi gyártású termékeknél 35% elõleg befizetése után kezdjük a gyártást. Ha a megrendelés a gyártás megkezdése után kerül lemondásra, az elõleg összegét nem áll módunkban visszafizetni.

Árképzés
A megrendelés áttekintésénél az összeg nettó + áfa és bruttó formában is feltüntetésre kerül. A számlán szereplõ végsõ ár: bruttó ár. Tartalmazza a helyi forgalmi adót, a csomagolás költségét a szállítás díját és a kedvezményeket. Mennyiségi kedvezményeket egyedi elbírálás alapján manuálisan adunk.

Szállítmányozási feltételek
A szállítást szállítmányozó cég végzi. A kockázat az áru a gépjármûre történõ felrakása után minden esetben áthárul a vevõre. A szállítási címen a lerakodás a vevõ feladata és költsége. Szállítási biztosításról nem vagyunk kötelesek gondoskodni.

Szállítási határidõ:
A webshopban megadott szállítási határidõ a tartalmilag hibátlan, mûszakilag egyértelmû megrendelés esetén a nyomtatásra kész grafika leadásától és elfogadásától értendõ. Az ajánlatban megadott szállítási határidõ az ajánlat napján érvényes állapotnak megfelelõ. A megadott határidõ elteltét követõ 3 munkanapban történõ szállítás még idõbeni teljesítésnek számít. Vis Major esetén, közlekedési és üzemzavarok, sztrájkok, nyersanyaghiány és hasonlók a szállítási idõ megfelelõ meghosszabbításához vezetnek. A Why Not?! Group Reklámügynökség Kft. fenntartja a jogot, a szállítási határidõ egyoldalú módosítására.

Teljesítési feltételek
Mivel valamennyi termékünket kizárólag a vevõ megrendelésére és egyedi kívánsága szerint gyártunk, ezért amennyiben a vevõ a szerzõdés megkötése után azt felmondja, akkor kötbérként a megrendelt áru értékének 100 %-át köteles megfizetni a szállítónak.

Szavatosság és felelõsség
Számlareklamációt a teljesítést követõ 8 napig fogadunk el! A vevõ köteles az áru átvétele után az esetleges téves szállításokat, mennyiségi eltéréseket és hiányosságokat 5 napon belül írásban jelezni. A bejelentésen meg kell adni a szállítólevél, szerzõdés, számla számát, az áru és a kifogások pontos leírását. Szállítási sérüléseket az áru rendeltetési helyre érkezését követõen azonnal jelezni kell. A vevõ vizsgálati kötelessége az egész szállítmányra kiterjed. A sérülés tényét és mértékét rá kell vezetni a szállítólevélre / átvételi elismervényre és azt a szállítóval alá kell íratni. Célszerû jegyzõkönyvet felvenni a kár nagyságáról. Esetleges hibák ellenére az árut át kell venni és megfelelõen tárolni kell. Minden panaszt írásban, a megállapított egyes hibák pontos adataival kell benyújtani. Alkalmat kell adni a szállítónak a kifogásolt áru megtekintésére. Ha a hiba igazolásra kerül, választásunk szerint kijavítjuk, vagy az áru visszaadása ellenében hibátlan árut szállítunk. Hibás javítás vagy hibás pótszállítmány esetében a vevõnek jogában áll árengedményt kérni. A vevõ minden további kárigénye, mindegy milyen jogi alapból – amennyiben a törvény szerint lehetséges –, ki van zárva. Ha jelen feltételekben vagy a kötelezõ törvényi elõírásokban nincs másképp szabályozva, velünk szemben, bármilyen kár miatt keletkezõ igények ki vannak zárva, ez nem érvényes szándékos vagy nagyfokú gondatlanságból eredõ szerzõdéssértés esetére. A kizárás különösen az olyan következménykárok miatti igényeket foglalja magába, mint a termeléskiesés vagy elmaradt nyereség.

Minõségi és mérettûrések
Méretbeli eltérések 1 %-ot nem meghaladó mértékben elõfordulhatnak. Színbeli eltérések a nyomtatási technológiák és grafikai formátumok eltérésébõl adódóan szintén elõfordulhatnak. Amennyiben vevõ a megrendelésben a szín(ek) Pantone kódját rendelkezésünkre bocsátja úgy a nyomat színhelyességét – az anyag természetes tulajdonságának és variációjának (fényes, matt, víztiszta stb.) határáig – színskála alapján ellenõrizzük.

Adatfeldolgozás
Felek közötti jogviszonnyal kapcsolatos valamennyi tény, adat, információ üzleti titoknak minõsül. Vevõ tudomásul veszi, hogy az eladó által készített és átadott dokumentumok, anyagok, rajzok, specifikációk eladó kizárólagos tulajdonát képezik. Ezek felhasználása harmadik személlyel folytatott üzleti kapcsolatban nem megengedett.

Referencia
A megrendelõ felhatalmazást ad az elkészült termékek fotóinak bemutatására. Why Not?! Group Reklámügynökség Kft. fenntartja a jogot, hogy ezeket képeket bemutassa honlapjain, szóróanyagain, illetve felhasználja saját reklám tevékenységéhez.